Obchodné podmienky

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Všeobecné obchodné podmienky:

E-shop je momentálne mimo prevádzky! 

 1. DEFINÍCIA POJMOV
  1.1 Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie
  údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje,
  ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.
  1.2 Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá
  prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s 4FUNSPORT kúpnu zmluvu
  ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez
  internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju 4FUNSPORT. Za kupujúceho
  právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
  1.3 Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej
  objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej
  osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného
  tovaru.
  1.4 Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä
  osobné údaje kupujúceho príp. oprávnenej osoby, najmä meno, priezvisko, fakturačná adresa,
  doručovacia adresa, e-mail, telefonický kontakt, , označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu
  objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za
  doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY
  2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej 4FUNSPORT dodá kupujúcemu objednaný tovar
  (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej
  zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany 4FUNSPORT.
  2.2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je
  objednávka objednávateľa adresovaná 4FUNSPORT. Objednávku možno uskutočniť najmä
  vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.4funsport.sk a jeho odoslaním
  cez internetový obchod.
  2.3. Objednávka obsahuje tiež:
  a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými
  podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi
  súhlasí,
  b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  c. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v
  súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých
  zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak
  objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim
  písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu 4FUNSPORT kedykoľvek na
  požiadanie preukázať.
  d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
  e. súhlas so zasielaním reklamných e-mailov a sms a iných marketingových akcií
  2.4. Objednávka zaniká:
  a. odmietnutím objednávky zo strany 4FUNSPORT,
  b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
  2.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky
  je včasné písomné vyhlásenie 4FUNSPORT adresované kupujúcemu, v ktorom 4FUNSPORT
  potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda
  účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú
  v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti 4FUNSPORT neznamenajú
  potvrdenie objednávky.
  2.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Internetový obchod 4FUNSPORT je oprávnený
  odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

2.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda
okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú
v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok 4FUNSPORT dodať
kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste
dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
2.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej
zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti 4FUNSPORT. Návrh na
zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť 4FUNSPORT povinná prijať.

 1. KÚPNA CENA TOVARU
  3.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení
  objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
  3.2. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. 4FUNSPORT si vyhradzuje právo
  cenu meniť podľa svojho uváženia. 4FUNSPORT v takom prípade kupujúceho informuje o takejto
  skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny
  zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo strany kupujúceho, kúpna zmluva
  zaniká.
  3.3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu 4FUNSPORT do miesta
  dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta
  dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
  3.4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi
  predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade,  že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo
  sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru alebo v prípade, keď kupujúci objedná
  tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému
  predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
  3.5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  3.6. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu 4FUNSPORT a to jedným
  z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní
  tovaru:
  a. prevodom na účet 4FUNSPORT
  b. platobnou kartou cez preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure
  c. dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému
  kuriérovi
  d. v hotovosti alebo kartou – pri osobnom odbere, ak je tovar na sklade
  3.7. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet
  4FUNSPORT uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo
  Slovenskej pošte. Pri platbe na účet 4FUNSPORT sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný
  symbol uvedený v potvrdení objednávky.
 2. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
  4.1. Ak je tovar na sklade, bude objednávka kupujúceho vybavená do 24 hod. iba počas pracovných
  dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením
  sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby.
  Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim.
  Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po
  predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi
  kupujúcim a predávajúcim.
  4.2. Ak je pri tovare uvedená poznámka „nie je na sklade“  po vytvorení objednávky s tovarom, ktorý
  má tento stav, zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je
  u dodávateľa dostupný, 4FUNSPORT informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom
  riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez
  ďalšieho zaniká.
  4.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet 4FUNSPORT začína dodacia lehota
  plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti 4FUNSPORT za podmienky, že kupujúci pri
  platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu
  začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 3. MIESTO DODANIA
  5.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a
  4FUNSPORT ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

5.2. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v sídle 4FUNSPORT v čase od pondelka do piatku od 9:00
hod. do 16:00 hod. Pri osobnom odbere 4FUNSPORT neuznáva dodatočné reklamácie na
množstvo alebo druh tovaru uplatnené po osobnom odbere.

 1. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
  6.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania
  tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
  6.2. Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo
  kuriérskej služby DPD, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej
  hodnote objednávky kupujúceho.
  6.3. Cenník dopravy
  Cena za dovoz tovaru v rámci Slovenskej republiky na adresu kupujúceho je uvedená pri hodnote
  nákupu internetovom obchode. Pri voľbe doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty je cena
  dopravy 3 € s DPH, ak je hmotnosť balíka do 1 kg. Pri voľbe doručenia prostredníctvom
  kuriérskej služby DPD je cena dopravy 4 € s DPH.
 2. DODANIE TOVARU
  7.1. Záväzok 4FUNSPORT dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu
  alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný
  písomne potvrdiť v dodacom liste. Súčasťou dodaného tovaru – zásielky je vždy účtovný doklad –
  faktúra, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  7.2. Záväzok 4FUNSPORT dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod
  4FUNSPORT bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak
  mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody
  na strane 4FUNSPORT.
  7.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti 4FUNSPORT späť, je internetový
  obchod 4FUNSPORT oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu
  nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 3. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
  8.1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za
  vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú
  súčasť týchto VOP.
  8.2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi
  4FUNSPORT a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o
  ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami
  Obchodného zákonníka.
 4. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  9.1. Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať
  prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky
  neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo
  k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, 4FUNSPORT vráti kupujúcemu už zaplatenú
  kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa
  s kupujúcim nedohodne inak.
  9.2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
  služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
  priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji
  tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
  kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí
  prílohu týchto obchodných podmienok. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku
  kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
  a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
  mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  c. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
  9.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-
  mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre
  zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy
  Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali

v listinnej podobe poštou na adresu NORTHLAND Trade, s.r.o., so sídlom Jelšová 3958/21, 900
25 Chorvátsky Grob.
9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané 4FUNSPORT najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
9.5. Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod 4FUNSPORT povinný:
a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu:
NORTHLAND Trade, s.r.o., so sídlom Jelšová 3958/21, 900 25 Chorvátsky Grob.
Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte
dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý
sme Vám poslali s tovarom.
b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo
v súvislosti s ňou.
9.6. Internetový obchod 4FUNSPORT nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si
kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný spoločnosťou 4FUNSPORT. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi
na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný 4FUNSPORT.
9.7. 4FUNSPORT si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru
kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru 4FUNSPORT. V prípade vrátenia poškodeného
tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad
rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, 4FUNSPORT vráti
kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka
4FUNSPORT  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie
kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti 4FUNSPORT
kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
9.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo
ho odovzdať spoločnosti 4FUNSPORT. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak
bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty..
9.9. Internetový obchod 4FUNSPORT je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných
dôvodov:
a. ak pri platbe na účet 4FUNSPORT kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od
potvrdenia objednávky,
b. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov,
ako sú dôvody na strane spoločnosti 4FUNSPORT,
c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
d. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti 4FUNSPORT, ktoré možno od nej požadovať, nie je
internetový obchod 4FUNSPORT schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol
vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach 4FUNSPORT inak ho
zaobstarať,
e. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť 4FUNSPORT tovar nakupuje.
9.10. Odstúpenie 4FUNSPORT od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené
kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-
mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti 4FUNSPORT kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
9.11. Odstúpenie 4FUNSPORT od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti 4FUNSPORT na
náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o
dodanie tovaru kupujúcemu.
9.12. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod 4FUNSPORT oprávnený
uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje
nároky.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
  11.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
  11.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej
  stránke www.4funsport.sk.
  11.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j.
  obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými
  ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred

ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.
11.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná
povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že
niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné,
nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo
najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Príloha VOP:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu:
NORTHLAND Trade, s.r.o.,
so sídlom Jelšová 3958/21, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika,
IČO: 36 009 989
e-mail info@4funsport.sk
Týmto oznamujem/oznamujeme (), že odstupujem/odstupujeme () od zmluvy na tento tovar:

 • ……………………………………………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………………………………………..
  Dátum objednania/dátum prijatia () ……………………………………………..  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov () ……………………………………………………………………………………
  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………………………………………..
  ……………………………………………..

Dátum ………………….
Miesto ………………….
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

……………………………………………..